Novus Denetim

Soru-Cevap

Soru 1 : Sözleşmelerde Damga Vergisi hesaplanırken KDV'yi ilave etmemiz gerekir mi?

Cevap : Sözleşmelerde Damga Vergisi hesaplanırken KDV dikkate alınmaz. Damga Vergisini KDVsiz matrah üzerinden hesaplamalısınız.

 

Soru 2 : Sözleşmeyi döviz bedelli olarak yaptık. TL. karşılığını hesaplarken hangi kuru dikkate alacağız?

Cevap : 35 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğinde yer aldığı üzere ; "...Vergiye tabi kağıdın yabancı para cinsinden düzenlenmesi halinde ise kağıt üzerinde yer alan dövizin, kağıdın düzenlendiği tarihteki T.C Merkez Bankası'nca tespit ve ilan olunan cari döviz satış kuruna göre bulunacak Türk Lirası karşılığı üzerinden damga vergisi hesaplanacaktır "

 

Soru 3 : Kira kontratlarında Damga Vergisi hesaplanırken depozito dikkate alınır mı?

Cevap : 2016 yılında kira kontratında DV oranı Binde 1,89 dur. Sözleşmede kefil varsa, Kefalette DV oranı Binde 9,48 olarak ayrıca ilave edilmelidir. Ancak depozito, kira bedeli olmadığı için damga vergisine tabi tutulmaz. 

 

Soru 4 : Yurt dışından firmamıza kesilen komisyon faturasını direkt gidere atabilir miyiz?       
2 nolu KDV beyannamesi düzenlenmesi gerekir mi?

Cevap : Faturanın ekinde gider yazılabilmesi için gerekli teknik detay bulunuyorsa gider yazmanızda bir sakınca yoktur. Fatura tutarı üzerinden hesaplanan KDV, (2) nolu KDV beyannamesi ile beyan edilecektir. Ödenen KDV de  (1) nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılır.Burada dikkat edilecek husus, ödeme yapılan dönemde indirime konu edilmez ise sonraki dönem KDVlerinde indirim hakkının bulunmamasıdır.

 

Soru 5 : Kar edemiyorum, Limited şirketimi kapatmaya karar verdim. Kapanışı hemen yapmak istiyorum, mümkün mü?

Cevap: Sermaye şirketlerinin kapanışı, tasfiye prosedürüne tabidir. Bu süre de 6 aydır.

 

Soru 6 : Bina inşaatımızda, yapı denetim firması hizmet bedeli faturasını arsa sahibi adına düzenlemiştir. -Fatura inşaat maliyetinde dahil edilir mi?- Kdv indirim konusuna girer mi?

Cevap :  Hayır yapılmaz.Başkasına ait fatura kayıtlara alınamaz.

 

Soru 7 : Emlak ve arsa satışı yaparken Rayiç Bedeli altında satmakta sakınca var mıdır ?

Cevap : Gayrimenkul alış ve satışlarında, sonradan ilave bir tarhiyatla karşılaşmamak için rayiç bedelin altına düşmemek gerekir.

 

Soru 8 : Merkezi yurt dışında bulunan  A.Ş.  firmamızın, Türkiye'deki şubesinde hangi defterlere tasdik ettirmemiz gerekiyor ?

Cevap : A.Ş. için tutulması gereken tüm defterleri tasdik ettirmelisiniz.

 

Soru 9 : Limited şirketi kurmak için en az kaç ortak gereklidir ?

Cevap : 6102 sayılı yeni TTK kanununa göre tek ortaklı limited şirket kurmak mümkün hale gelmiştir. Ortakların sayısı elliyi aşamaz.

 

Soru 10 : Yeni kurulan bir Limited Şirket sermayesi en az ne kadar olmalıdır ?

Cevap : LTD Şt. Sermayesi en az On Bin TL olmalıdır.

 

Soru 11 : Limited Şirket kurmak için gerekli olan sermayenin hepsini kuruluşta bankaya yatırma zorunluluğumuz var mıdır?

Cevap: Sermayenin 1\4 ünün tescilden önce bankaya yatırılması zorunludur. Geri kalan 3/4'ü ise şirketin kuruluşu esnasında taahhüt edilip, tescili izleyen 24 ay içerisinde ortaklar tarafından ödenmelidir.

 

Soru 12 : Limited şirket ortaklarının sermaye payı dağılımı nasıl olmalıdır ?

Cevap: Limited şirkette her ortağın koymuş olduğu sermaye payının 25 TL ve katları olması gerekmektedir.

 

Soru 13: Limited Şirket faaliyet konuları nelerdir ?

Cevap : Limited şirketler, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir fakat bankacılık ve sigorta faaliyetlerinde bulunamazlar.

 

Soru 14: Yeni kurulan bir limited şirket defterlerinin tasdikini, fatura vb. belgelerini ne zaman bastırabilir ?

Cevap : Kurulan limited şirkete vergi numarası alındıktan sonra defter tasdikleri ve irsaliye, fatura vb. resmi belgelerin basımı yaptırılabilir.

 

Soru 15: İş yeri açarken herhangi bir odaya kayıt yapılması gerekiyor mu ?

Cevap : Açacağınız iş yeri faaliyeti itibariyle hangi esnaf odasına kayıt yaptırılmasını gerektiriyor ise, o esnaf odasının da üyesi olmanız gerekmektedir. Herhangi bir esnaf odasının faaliyet alanına giren bir iş yapmayacak iseniz o vakit, ticaret odasına kayıt yaptırmak durumundasınız demektir.

 

Soru 16 : Kendi iş yerimi açmak istiyorum. SGK lı olabilir miyim?

Cevap: Emekli veya başka bir kurumda SGK lı olarak çalışan bir şahıs değil iseniz, iş yeri açmak sureti ile Bağ-Kur lu olmanız gerekecektir.Bunun için en yakın SGK ya başvurup, kayıt işlemleriniz yaptırmalı ve her ay primlerinizi düzenli olarak ödemelisiniz.

 

Soru 17 : Limited şirketimiz, satın aldığı malları taşıyan nakliye firmasından - şahıs firması - %18 KDV'li fatura almaktadır. "Nakliye faturaları tevkifatlı kesilecektir." hükmü nasıl işlemektedir?

Cevap : Bahsettiğiniz konumdaki taşıma için düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı yapılmaz.

 

Soru 18 : Anonim şirketimizde müdür yetkilerinin artırılması ile ilgili yönetim kurulu kararı alacağız. Karar için Bakanlık Temsilcisi çağırmak zorunlu mudur?

Cevap : Yönetim kurulu toplantılarına bakanlık temsilcileri çağrılmaz.

 

Soru 19 : Yurt dışındaki firmamızdan yapılan harcamalar karşılığında bir dekont gelmiştir. Bu dekonta istinaden, yapılan ödeme gider yazılabilir mi? Matrah üzerinden KDV2 ödemesi yapmalı mıyız?

Cevap : Yapmış olduğunuz harcama için fatura veya benzeri vesika olması gerekir. Yurt dışından alınan hizmet için 2 No.lu KDV beyannamesi düzenlenecektir.

 

Soru 20 : Bedelsiz ihracat yaptık,  KDV beyannamesinde gösterecek miyiz?

Cevap :  Evet, tam istisna bölümünde göstereceksiniz.

 

Soru 21 : Serbest muhasebeci mali müşavirlik faaliyeti sürdüren meslek mensubu, başka bir şirkette ve meslekte SGK'lı çalışabilir mi?

Cevap: Serbest çalışan meslek mensupları, başka iş kolunda da olsa ücretli olarak çalışamaz.

 

Soru 22 : İşletme defteri tutan adi ortaklıkların Ba - Bs vermeleri zorunlu mudur?

Cevap: İşletme esasına göre defter tutanlar Ba - Bs formu vermezler.B formları, sadece bilanço usulüne göre defter tutanlarca düzenlenmelidir.

 

Soru 23: Serbest meslek faaliyetinde bulunan bir mükellef aynı zamanda başka bir işte de çalışmak istiyor. Bu durumda hem serbest meslek defteri hem de işletme defteri tasdik edilmesi mi gerekiyor?

Cevap: Evet. Serbest meslek faaliyet için serbest meslek kazanç defteri ve ticari faaliyeti için işletme veya bilanço esasına göre defter tasdik ettirecektir.

 

Soru 24: Yeni açılacak bir firmaya fatura keseceğim. Firma henüz vergi açılışını tamamlamamış. Bu durumda izlemem gereken yöntem nasıl olmalıdır?

Cevap: Firma açıldıktan sonra (Vergi numarası alındıktan sonra) ortaklığa fatura düzenleyebilirsiniz.

 

Soru 25 : Serbest meslek erbabı üzerine olan aracının satışını makbuz karşılığı mı, yoksa fatura bastırıp mı kesmelidir?

Cevap: Araç satışı için serbest meslek makbuzunu kullanabilirsiniz. Makbuzda araç bedeli ve KDV gösterilir. Stopaj hesaplanmaz.

 

Soru 26: İkinci sınıf bir mükellef farklı vergi dairesi alanında şube açmak istiyor. Bu durumda şube için ayrıca defter onaylatılmalı mıdır? Beyannameler - KDV ve muhtasar açısından - hangi vergi dairesine bildirilecektir? 

Cevap: Şube için ayrı bir defter tasdikine gerek yoktur. KDV ve muhtasar beyannameler merkez vergi dairesinden verilecektir.

 

Soru 27: Şahıs firması limited şirkete dönüştürülebilir mi ? Ne yapılması gerekir ?

Cevap: İşletme esasına göre defter tutan mükellefler, şirkete dönüşemez. Bilanço esasına göre defter tutanlar şirkete dönüşebilir.

 

Soru 28:  Yeni kurulan holdinglerde, holding adına defter tasdikleri yapılması gerekir mi?

Cevap: A.Ş. olarak kurulan holdinglerin diğer şirketler ile farklı bir durumu yoktur. Holdingler de VUK ve TTK hükümlerine göre yasal defterleri tasdik ettirmek zorundadır.

 

Soru 29:  Devlet memuru olan bir kişi limited veya anonim şirkete ortak olabilir mi?

Cevap: Devlet memurları ticari şirketlere ortak olabilirler. Ancak şirketlerin yönetimlerinde yer alamazlar.

 

Soru 30:  İşletme hesabı esasına göre defter tutan ikinci sınıf şahıs işletmeleri şube açabilirler mi?

Cevap: İşletme esasına göre defter tutan mükellefler de şube açabilirler. 

 

Soru 31: Serbest meslek mensuplarında iş yerini home office olarak kullanılması durumunda bina aidatları, elektrik, su harcamalarını gider yazabilirler mi?

Cevap: GVK 68/1 maddesine göre giderlerin yarısı meslekî giderdir.

 

Soru 32: Geçmiş döneme ait Ba - Bs düzeltme formunu bugün verirsek ceza gelir mi?

Cevap: Geçmiş döneme ilişkin Ba - Bs formlarının düzeltilmesinde özel usulsüzlük cezası kesilir. (VUK Mük.Md.355)

 

Soru 33:  Aktifte kayıtlı aracımın araç tescil belgesi ücretini ve motorlu taşıt vergisi ücretini serbest meslek defterime gider olarak işleyebilir miyim?

Cevap:  Araç işte kullanılıyorsa ve defterde kayıtlı ise tescil belgesi ücretini defterinize gider kayıt edebilirsiniz. Ancak, MTV gider yazılamaz.

 

Soru 34: Önceki yıl için defteri kebir yazdırma işlemi yapmaktayım. Sormak istediğim soru; defteri kebiri özet mi, yoksa ayrıntılı mı yazdırmalıyız?

Cevap: Detaylı yazdırmanız gerekir.

 

Soru 35: Kendi iş yerinde SSK'lı olarak gözüken bir işverenin BES'i (bireysel emeklilik) vergiden düşülebilir mi?

Cevap: 01.01.2013 Tarihinden itibaren BES ödemeleri vergi matrahından indirilememektedir.

 

Soru 36: Pazartesi işe başlayan bir personelimizi aynı gün içinde SGK'ya işe giriş bildirgesi verebilir miyiz?

Cevap: İşe girişlerde pazartesi günleri işe başlayan personele aynı gün içerisinde SGK'ya işe giriş bildirgesi düzenleyebilirsiniz.

 

Soru 37: Nevi değişikliğinde, (Limited şirket, anonim şirket oldu.) limited şirketin o yılki beyannameleri ne zaman verilir?

Cevap: Beyannameleri, birleşmenin tescilinden itibaren 30 gün içerisinde verilebilir.

 

Soru 38: SMMM ve avukatlar aynı daire içerisinde, fakat farklı odalarda mesleğini yapabilirler mi?

Cevap: SMMM'ler ancak SMMM'ler ile birlikte aynı daireyi ortak kullanabilirler.

 

Soru 39: E-Fatura uygulamasında ilgili ay sona erdikten sonra o aya fatura kesilmesi durumunda bir problem var mıdır?

Cevap: E-Faturanın (diğer faturalarda olduğu gibi) en geç malın tesliminden itibaren 7 gün içinde düzenlenmesi gerekir.

 

Soru 40: SMMM makbuzunda iade kesebiliyor muyuz? Stopajlı mı, stopajsız mı kesebiliriz?

Cevap: Serbest meslek faaliyetinin (hizmetin) iadesi olmaz.

 

Soru 41: Vergi dairesine kaydı olmayanlara iş yerimize tadilat yaptırdık. Bu giderleri nasıl belgeleyebiliriz?

Cevap: Tadilat yaptırdığınız kişi GVK 9. maddedeki şartları taşıyorsa gider pusulası düzenleyip, %10 gelir vergisi stopajı yapılacaktır.

 

Soru 42: Defterlerin kapanış tasdik süresinin uzama gibi bir durumu yok mudur?

Cevap: Defterlerin kapanış onayı TTK ile belirlenmiştir. Söz konusu maddede uzatma yetkisi yoktur.

 

Soru 43: Limited şirket yevmiye defterinin kapanış onayı yapılmamış ancak; açılış onayı zamanında yapılmış ve komple yazdırılmış. VUK'a göre defter geçersiz midir ?

Cevap :  Vergi Usul Kanunu'na göre kapanış onayı yaptırılma zorunluluğu yoktur. Kapanış onayı olmadan yazdırılmış defterler Vergi Hukuku yönünden geçerliliğini korur. Kapanış onayı TTK'na göre zorunludur.

 

Soru 44: İş yeri kiralamalarında ödenen depozitolarda stopaj hesaplanacak mıdır?

Cevap: Depozito teminattır. Aynen iade edilir. Gelir vergisi stopajı yapılamaz; çünkü gelir değildir. Depozito, damga vergisinin de konusuna girmez.

 

Soru 45:  Serbest meslek makbuzu 7 gün içinde düzenlenmek zorunda mıdır?

Cevap :7 günlük süre, fatura için geçerlidir. Serbest meslek makbuzunun hizmetin verilmesi anında düzenlenmesi gerekir. 

 

Soru 46: Yeni bir şube açtık. Vergi dairesi, internetten şube vergi levhası çıkart dedi. Şube vergi levhası var mıdır? Bildiğim kadarıyla merkezdeki vergi levhası şubede de kullanılabiliyor.

Cevap: Şubeler için ayrı bir levha söz konusu değildir. Mevcut vergi levhanızdan bir çıktı alıp şubede bulundurmanız yeterlidir.

 

Soru 47: Kısmi süreli olarak, ayda 10 gün üzerinden işe girişi yapılan personel artık tam zamanlı olarak çalışacak. Bunun için işten çıkış yapıp, tekrar giriş mi yapmamız gerekiyor? Yoksa hiçbir şey yapmadan, artık 30 gün üzerinden devam edebilir miyiz?

Cevap: İş sözleşmesinin esaslı maddelerinden biri olan çalışma süresinde değişiklik olmuş ise, buna istinaden çıkış ve tekrar giriş yapılabilir. Esasta bir sorun yaşanmıyor ise Sosyal Güvenlik Müdürlüğü'ne bir dilekçe ile durum izah edilip, çıkış/giriş yapmadan da tam süreli çalışmaya geçilebilir.

 

Soru 48: Firmanın aktifinde kayıtlı binek otoyu başka bir firmaya kiralayacağız.Bu kiralama işleminde fatura tevkifatlı mı olmalıdır?

Cevap: Aktifte kayıtlı araç kirası için düzenlenecek faturada KDV tevkifatı yapılmayacaktır.


Soru 49: Şirket kuruluşlarında noterler, "... defter tasdiklerini sicil tasdiknamesi olmadan yapamayız." diyorlar. Sicil tasdiknamesi ise kurulduktan sonra alınabiliyor. Bu şekilde olursa geç tasdikten maliye ceza keser. Ne yapmamız gerekiyor? Noterlerin bu uygulaması doğru mu?

Cevap: Noterin uygulaması doğrudur. Şirket tescil edildiği gün defterleri onaylatmanız gerekir.

 

Soru 50: Limited şirketimize damga vergisi mükellefiyeti açtırdık. Damga vergisi defterini noterden tasdik ettirmemiz gerekir mi? Tasdik ettirmeden de defteri kullanabilir miyiz?

Cevap: Damga vergisi defterinin kullanılmadan önce tasdik edilmesi gerekir. Tasdiksiz defter tutulması halinde hiç tutulmamış sayılır.

 

Soru 51: Mükellef bildirimlerinde (Ba - Bs formları gibi) kanuni süresinden sonraki 10 gün içinde cezasız olarak düzeltme hakkı mevcut mudur?

Cevap: VUK hükümlerine göre süresinde verilen bütün bildirimlerde cezasız düzeltme 10 gün içinde yapılır.

 

Soru 52: Faturada toplam tutarın yazı ile yazılması zorunlu mudur?

Cevap: Fatura basım ve dağıtımına ilişkin yönetmelikteki şekil şartlarına göre, fatura ve benzeri belgelerde tutarın yazı ile yazılması gerekir. (Resmi Gazete - Tarih 02.02.1985 - Sayı: 18654 )

 

Soru 53: İş yerimizi kiraya vereceğiz. Yıl sonuna kadar kira parasını peşin tahsil edeceğiz. KDV yönünden, parayı peşin aldığımız için tek bir fatura mı keseceğiz? Yoksa her ay için, içinde bulunulan ayda tek tek mi keseceğiz?

Cevap: Kira bedeli peşin  tahsil ediliyorsa, tek fatura düzenlenecek ve KDV tahsil edilecektir. 

 

Soru 54: Serbest muhasebeci olarak hizmet vermekteyim. Bu hizmete paralel olarak, şahsıma ait başka bir şirket açmak istiyorum, kurulmuş şirketlere ortak olabilir miyim?

Cevap: Ticari şirket kurabilirsiniz, ortak olabilirsiniz. Ancak şirketin yönetiminde yer alamazsınız. İmza yetkili olamazsınız.

 

Soru 55: İkinci el 2012 model otomobil aldık. Karşı taraf KDV'nin %18 olduğunu ve faturanın da bu şekilde kesileceğini söylüyor. Sizden bu konuda bilgi alabilir miyiz?

Cevap: İş amaçlı kullanılan binek otoların satışında (tesliminde) %1 KDV uygulanır. (Aracın ruhsatında hususi otomobil tanımlaması olması koşulu ile).

 

Soru 56: Bir limited şirketin, şirket dışından müdür olan emekli çalışana SGDP ödemesi gerekir mi? Gerekirse emekli maaşından mı kesilmesi gerekir, yoksa şirkete sigorta girişi mi yapmak gerekir?

Cevap: 5510 sayılı kanuna göre limited şirket ortaklarının 4/b (Bağ-Kur) sigortalısı olmaları gerekmektedir. Ancak şirket ortağı olmayan ve dışarıdan şirket müdürü olarak atanan kişinin 4/a (SSK) sigortalısı sayılarak 4/a kapsamında SGDP'nin ödenmesi gereklidir.

 

Soru 57: Fatura koçanından bir fatura kayıp. 3 nüshası birden alınmış. İşten çıkan bir personelin hatalı fatura kestiğini ve fark edilmesin diye faturayı imha ettiğini düşünüyoruz.Ne yapalım?

Cevap:  Kaybolan fatura için gazete ilanı veriniz. Durumu bir dilekçe ve ilan yazısı ile birlikte vergi dairesine bildiriniz.

 

Soru 58: Şirketimiz, bir daire satın aldı. Birikmiş elektrik, su borcu var.Ödemelerimiz, gider olarak yazabilir mi?

Cevap: Söz konusu daire iş amaçlı kullanılmak üzere satın alınmış ve aktife kayıt edilmiş olmak koşulu ile; alış tarihinden sonraki giderler kabul edilir. Satın alınma tarihinden önceki tarihi taşıyan giderler kanunen kabul edilmeyen giderlerdir.

 

Soru59: Bağımlı mali müşavir 30 gün SGK'lı mı olmalıdır? 5 gün SGK'lı görünerek beyanname imzalayabilir mi?

Cevap: Vergi beyannamelerinin gönderilmesinde mesleki unvanı kullanılan meslek mensubunun tam zamanlı (30 gün) çalışması gerekir.

 

Soru 60: Limited şirket, borsada işlem gören hisse senetlerini alıyor ve satıyor. Geçici vergi dönemlerinde aktifte kalan hisse senetlerinin değerlenmesi nasıl olmalıdır?

Cevap: Borsa İstanbul'a kayıtlı hisse senetleri değerleme günündeki borsa değerine göre değerlenir.