Novus Denetim

Hizmetlerimiz

KURUMSAL MUHASEBE UYGULAMALARI

Şahıs ve/veya sermaye şirketlerinin;

Ulusal tek düzen hesap planı çerçevesinde tüm muhasebe kayıtlarının tutulması,

Tüm mali yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

(Vergi beyannamelerinin hazırlanması, SGK bildirimlerinin hazırlanması)

 

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

İş süreçlerinin analizi ve optimum yönetsel yapının konfigürasyonu,

Bütçeleme, bütçe kontrol, maliyet kontrol, muhasebe ve iç denetim gibi sistemlerin şirketlere uyarlanması ve yönetimi,

Yeniden yapılanma ve kurumsallaşma süreçlerinin yönetimi,

Mali Tabloların ve faaliyet raporlarının hazırlanması ve yorumlanması,

Performans ve kapasite yönetimi,

Problem yönetimi,

Fırsat ve risk analizleri.

 

VERGİ DANIŞMANLIĞI

Kurumsal vergi danışmanlığı,

Bireysel vergileme çözümleri,

Vergi yönetim hizmetleri,

KDV çözümleri, planlaması ve yurtiçi/yurtdışı KDV iadesi işlemleri,

Dış ticaret, gümrük ve dolaylı vergiler danışmanlığı,

Vergi ve gümrük uyuşmazlıklarında destek hizmetleri,

Hissedarlar ve yönetim kurulları ile ilgili hizmetler

Şirket kuruluşu,birleşme, bölünme, devir ve tasfiye hizmetleri

 

ÖZEL KONULAR

Yatırım teşvik belgesi, dahilde/hariçte işleme belgesi, sanayi sicil belgesi, kapasite raporu gibi belgelerin alınması, takibi ve kapatılması işlemleri,

Serbest bölgelerde şirket kuruluşları, ruhsat alımları ve mali danışmanlık,

Türkiye'de çalışan yabancı personel ve yöneticilerin çalışma izinleri ve vergi danışmanlığı,

Yabancı yatırımcılar için Türkiye'de ,gerekli tüm belge ve izinlerin temini ve takibi,

Uluslararası çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarından yararlanma imkân ve koşulları,

Mali tabloların uluslararası muhasebe standartları(UMS/UFRS/IAS)çerçevesinde hazırlanması

Mali analiz, fizibilite raporları hazırlanması ve yatırım projelerinin değerlendirilmesi,

Due Diligence ( işletme bilançosunun bugünkü değerinin hesabı),

Proje ve şirket bazlı destek ve hibe olanaklarının araştırılması ,

Vakıf ve derneklerin kuruluşları, bağış, hibe ve vergilerinin yönetimi.

 

EĞİTİM

Tek düzen hesap planı çerçevesinde temel muhasebe uygulamaları,

Türkiye Muhasebe standartları,

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları,

Mali Tabloların Hazırlanması ve Analizi,

Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanması.