Güncel Bilgi Notları

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre Türkiye, KDV oranlarını %18'den %20'ye ve %8'den %10'a çıkardı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre Türkiye, KDV oranlarını %18'den %20'ye ve %8'den %10'a çıkardı. 07.07.2023 tarihli Resmi Gazete'de önemli vergi değişiklikleri yapılmıştır. Bu değişiklikler aşağıdaki bölümde maddeler halinde listelenmiştir. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre Tü...

2023 YILINDA SİGORTALI BAŞINA 400 TL ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VERİLECEKTİR

12/01/2023 tarihinde TBMM’ de Kanunlaşan 7431 sayılı Kanunun asgari ücret desteğine ilişkin 4 üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 93 üncü madde eklenmiştir. Bu madde ile; 1) 2023 yılında, 2023 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 250 TL, toplu iş sözleşmesi uygu...

KONAKLAMA VERGİSİ 1 OCAK 2023 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANMAYA BAŞLIYOR

1) Konaklama vergisi 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmektedir. 2) Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetleri konaklama vergisine tabidir. 3) Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle bi...

2023 YILINDA UYGULANACAK SGK PARAMETRELERİ

01/01/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanacak yeni asgari ücret ve sigorta primine esas kazanç tutarının ayrıntıları aşağıda açıklanmıştır. Günlük Kazanç Alt Sınırı 333,60 TL Aylık Kazanç Alt Sınırı 10.008,00 TL Günlük Kazanç Üst Sınırı 2.502,00 TL Aylık ...

6111 KANUN NUMARALI TEŞVİK SÜRESİ UZATILDI

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin 12 inci fıkrası gereğince 31/12/2022 tarihinde sona erecek olan 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde düzenlenen “ Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik” uygulamasının süresi 31/12/2023 tarihinekadar uzatılmıştı...

İNDİRİMLİ GELİR STOPAJ ORANI UYGULAMASI UZATILDI

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 28/12/2022 tarihli ve 6618 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararı ile 2006/10731 sayılı BKK’da değişiklik yapılmış olup, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararıyla 2006/10731 sayılı BKK’nın eki...

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

55 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde 2023 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları belirlendi. 2023 yılında otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri için motorlu taşıtlar vergisi ⎯1 Ocak 2018 tarihinden sonra kayıt ve tescil edilen iktisap edilenl...

2023 YILINDA ENGELLİLERİN ÖTV ÖDEMEKSİZİN İKTİSAP EDEBİLECEKLERİ TAŞIT DEĞERLERİ YÜKSELTİLDİ

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren engellilik derecesi %90 ve üzerinde olanlar ile engellilik derecesi %90’ın altında olanların binek otomobili, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların ilk iktisabında taşıtın ÖTV’den müstesna olması için öngörülen taşıtın her türlü ver...

2023 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI

2023 yılında uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda yer alan had ve tarifelerin belirlendiği 54 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. Veraset ve intikal vergisinde yer alan istisna tutarları 2023 yılında aşağıdaki gibi uygulanacaktır. Madde No ...

ASGARİ ÜCRET ÖDEMELERİNİN BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI YOLUYLA YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

459 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği düzenlemeleri gereği tahsilat ve ödemelerini banka yoluyla yapma zorunluluğu getirilenlerin beşten az çalışanı olsa da çalıştırdıkları işçiye geçekleştirecekleri asgari ücret ödemeleri 7.000 TL’yi aştığından banka, PTT ve özel finans kurumları yoluyla y...

2023 YILI DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMASI

2022 yılında Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre belirlenen bina vergi değeri 2022 yılında 6.173.000 Türk lirasının üzerinde olanların 2023 yılında değerli konut vergisi beyannamesi vermesi gerekiyor. Verginin matrahı beyan...

2023 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER

2023 yılına ait emlak vergisine esas değerler, bir önceki yıla göre yeniden değerleme nispetinin yarısı oranında % 61,465 (altmış bir virgül dört yüz altmış beş) arttırıldı. Tahakkuk eden emlak vergisinin %10’u nispetinde ayrıca “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı” tahakkuk ettiri...

MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE ALACAKLIYA YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN TEMERRÜT FAİZ ORANI BELİRLENDİ

Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Belirlenmesi Hakkında Tebliğde; Türk Ticaret Kanunu’nun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörü...

2023 YILINDA MALİYET HESAPLARININ 7/A VE 7/B SEÇENEKLERİNE GÖRE TUTULMASINA İLİŞKİN HADLER

2022 yılı Aktif Toplamı 14,008,700 TL veya Net Satışlar Toplamı 28,016,300 TL’yi aşan üretim ve hizmet işletmeleri, 2023 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak zorundadırlar. 2022 yılı Aktif Toplamı 14,008,700 TL ve Net Satışlar Toplamı 28,016,300 TL’nin altında kalan üretim ve hizm...

2023 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI

2022 yılı aktif toplamı 84,051,300 TL veya net satışlar toplamı 186,779,000 TL’yi aşan mükelleflerin, 2023 yılında verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da eklemeleri gerekmektedir.  Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğler...

01/01/2023-31/12/2023 DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİ ASGARİ ÜCRETE BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN PARAMETRELER

1/1/2023 tarihinden itibaren uygulamaya başlanılacak ve brüt günlük 333,6.-TL Aylık 10.008 TL, net 8.506,80 TL olarak açıklanan asgari ücrete bağlı olarak değişen ve alınan primler ile verilen gelir, aylık ve ödeneklere esas olan rakamlar yeniden belirlenmiştir. a) Özel sektörde: Günlük kazanç alt...

2023 YILI BEYANNAMELERİNİN İMZALATTIRILMASI ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN TUTARLAR

Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden 2022 yılı faaliyet döneminde aktif toplamı 40,254,000 TL ve net satışlar toplamı 80,487,000 TL’yi aşmayan mükellefler, 2023 yılı beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma...

Ar-Ge ve Yenilik veya Tasarım Harcamalarının Artırımlı Olarak Kurum Kazancından İndirilmesine İlişkin Düzenlemenin Süresi Uzatıldı

Ar-Ge ve Yenilik veya Tasarım Harcamalarının Artırımlı Olarak Kurum Kazancından İndirilmesine İlişkin Düzenlemenin Süresi Uzatıldı ve Belirlenen Göstergeler Genişletildi 6652 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 5746 sayılı ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ka...

2022 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR

2022/19 sayılı SGK Genelgesinde açıklandığı üzere; 2022 yılında, 2022 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 179 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 358 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 477 TL ve altında olan...

AR-GE, YENİLİK VE TASARIM PROJELERİNİN DENETİMLERİ YÖNETİCİ ŞİRKETLER TARAFINDAN YAPILABİLECEK

03/2/2021 tarih ve 31384 sayılı 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7263 sayılı Kanun ve 25/12/2021 tarih ve 31700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7346 sayılı Kanunlar ile 5746 sayılı ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN’da bazı değişiklikler yapılmış ve ...

TÜRKİYE İLE SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ OLMAYAN ÜLKELERDE İŞ ÜSTLENEN İŞVERENLERE AİT İŞYERLERİNİN TESCİLİ

⎯ Yurtdışına sigortalı götürecek işverene ait işyeri, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulu ve tescilli olmalıdır. İşyeri tescili Türkiye İş Kurumunca onaylanan Yurt Dışı Hizmet Akdindeki işe başlama tarihi esas alınarak yapılmalıdır.  ⎯ İşverenler, yurt dışında yapacakları işi, yeni tescil e...

VARLIK BARIŞININ USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ

7417 sayılı Yasa ile Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 15 inci madde ile getirilen yeni varlık barışı düzenlemesinin usul ve esasları hakkında Genel Tebliğ yayımlandı. ⎯ Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, madde hükümleri çerçevesind...

SGK, 6183 SAYILI KANUN’UN 48/A MADDESİNE GÖRE YAPILAN TECİL VE TAKSİTLENDİRMEDE DEĞİŞİKLİK YAPTI

1) Özel nitelikteki inşaat işyerleri ile ihale konusu işyerleri hariç olmak üzere, kapanma, terk veya tasfiye olmadığı hâlde, işyerinde en fazla iki yıl süre ile sigortalı çalıştırılmayan işyeri işverenleri 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine göre tecil ve taksitlendirmede uyumlu prim borçlusu sayıla...

Yabancı Para Nakdi Varlıkları 15 Milyon TL'yi Aşan Şirketler TL Kredi Kullanamayacak

Vergi Sirküleri 2022/86 Yabancı Para Nakdi Varlıkları 15 Milyon TL'yi Aşan Şirketler TL Kredi Kullanamayacak 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı (BDDK) ile finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etki...

İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması

İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması ve İhracat Bedeline Göre İade Uygulaması Getirildi Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikle getirilen yeni uygulamalar özetle aşağıdaki gibidir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında daire ve arsa tesliminde emsal bedelin hesab...

İhracat ve Üretimden Elde Edilen Kazançlar Kurumlar Vergisi 1 Puan İndirim

İhracat ve Üretimden Elde Edilen Kazançlar İçin Kurumlar Vergisinin 1 Puan İndirimli Uygulanmasının Usul ve Esasları Belirlendi 22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7351 sayılı Kanun ile; İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına Sanayi...

İhracat Bedelinin Bozdurulması

İhracat Bedelinin %25’inin Bankaya Bozdurulmasına İlişkin Zorunluluk %40’a Yükseltildi İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin en az %25’inin İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılması zorunluluğu 18.04.2022 tarihinden itibaren %25’ten %40’a yükseltilmiştir. Diğer taraftan Ukrayna ve...

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle 5746 Sayılı Araştırma

3 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7263 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre; 4691 sayılı Kanun kapsamında Teknoloji Ge...